O projektu

Otevřená univerzita je součástí klíčové aktivity č. 5 Rovné příležitosti pro studium a uplatnitelnost projektu MUNI 4.0. Cílem klíčové aktivity je otevřenost instituce, překonání znevýhodnění při vstupu do studia a snížení studijní neúspěšnosti. Aktivita také cílí na zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Cílem projektu je vybudovat na Masarykově univerzitě otevřené prostředí a vytvořit systém podpůrných opatření pro etnické menšiny (konkrétně pro studium romských studentů). Získaná zkušenost se vzděláváním romských studentů může být významným prvkem inkluze v prostředí jednotlivých fakult a inspirací pro řešení problematiky etnických menšin v širším rámci. 

Dílčí aktivity Otevřené univerzity

Motivační kurzy: 

Cílem motivačních kurzů je přiblížit zájemcům o studium z řad Romů studijní prostředí VŠ, různorodost oborů a dalších příležitostí spojených se studiem. Součástí je kromě motivace ke studiu také příprava na přijímací zkoušky a na vlastní studium. Studentům je mimo jiné umožněn přístup na vybrané přednášky a mohou si vyzkoušet různé formy studia (přednáška, seminář, cvičení).  Programy jsou realizovány na vybraných pracovištích a katedrách MU, kromě PdF MU se jedná například o Katedru environmentálních studií FSS MU, KISK FF MU a další.

Akademická veřejnost v otevřené diskusi:

Pro oslovení akademické veřejnosti používáme formy Kulatého stolu s širším fórem diskusních témat vztahujících se k otevřenosti univerzity a k inkluzi. Cílem je oslovit akademickou veřejnost a získat ji pro angažmá v tomto tématu.  Kulaté stoly organizujeme napříč univerzitním prostřením na nejrůznějších fakultách a institutech.

O nás

Katedra sociální pedagogiky odborně a organizačně zajišťuje několik studijních oborů v různých formách studia, které jsou zaměřeny na rozvoj sociálních a volnočasových kompetencí studentů pro práci s nejrůznějšími sociálními skupinami v rámci primární, sekundární i terciární prevence a intervence. Dále pracovníci tohoto pracoviště realizují mnoho výzkumných, rozvojových a inkluzivních projektů.